ALGEMENE VOORWAARDEN SERVITO MACHINERY 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen de BV SERVITO MACHINERY, KBO nr. 0473.785.414 met maatschappelijke zetel gelegen te 9070 DESTELBERGEN, Laarnebaan 106 b2 en de klant. De klant verklaart  van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene  voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. 

1.2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 

1.3. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. Artikel 2. Offertes 

2.1. Al de offertes van SERVITO MACHINERY zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

2.2. De offertes van SERVITO MACHINERY zijn gebaseerd op de juistheid van de door de klant bij aanvragen verstrekte gegevens, metingen, tekeningen, enz. Alle nodige nutsvoorzieningen worden verondersteld aanwezig te zijn binnen de 1m van het te plaatsen toestel. 2.3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door SERVITO MACHINERY van de bestelling van de klant of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door SERVITO MACHINERY. SERVITO MACHINERY behoudt zich het recht voor om een voorschot  te vragen. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende bestellingen door SERVITO MACHINERY, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant, worden geschorst. 2.4. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit  overeenkomstig de artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.  Artikel 3. Prijs 

3.1. De verkoopprijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De totale prijs is louter gebaseerd op de opdracht en gegevens die door de klant worden meegedeeld. De verkoopprijs dekt niet de eventuele “meerwerken” en of bijkomende bestellingen omtrent  dewelke SERVITO MACHINERY en de klant naderhand overeenkomen. 

Meerwerken en/of bijkomende bestellingen geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De klant doet derhalve aldus  afstand van art. 1793 B.W. 

3.2. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant.  Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de klant om de overeenkomst op te zeggen. 

3.3. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door SERVITO MACHINERY meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend. 3.4. Alle prijzen kunnen op ieder moment eenzijdig worden verhoogd ingeval van, en niet-limitatief, (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen/loonkosten met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten/grondstoffen.  Artikel 4. Betaling 

4.1. De facturen van SERVITO MACHINERY zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van SERVITO MACHINERY betaalbaar uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. Kosten verbonden  aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant. 

4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande  ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 60,00 €), onverminderd het recht van SERVITO MACHINERY om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden  schade. 

4.3. Bij niet-betaling van één factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt SERVITO MACHINERY zich bovendien het recht voor om de  uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.  

4.4. Betalingen die de klant aan SERVITO MACHINERY verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde interesten, daarna op de verschuldigde kosten en pas in laatste instantie  op de verschuldigde hoofdsom. 

4.5. Indien het krediet, financiële positie of betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van SERVITO MACHINERY daartoe aanleiding geeft, is SERVITO MACHINERY gerechtigd om voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere)  zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van SERVITO MACHINERY in te gaan, behoudt SERVITO MACHINERY zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk,  eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd. SERVITO MACHINERY behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding  te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat. 

4.6 De klant verleent SERVITO MACHINERY een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent SERVITO MACHINERY het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst  van de tegeldemaking van die roerende goederen van de opdrachtgever. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande  en/of toekomstige) schuldvorderingen van SERVITO MACHINERY voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daarvan. Door ondertekening  van onderhavige overeenkomst machtigt de klant SERVITO MACHINERY om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister. 

Artikel 5. Levering  

5.1. SERVITO MACHINERY levert de goederen zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.  

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de kosten van de levering niet in de prijs inbegrepen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zal hiervoor indien nodig een beroep op een gespecialiseerde firma worden gedaan. Deze kosten zijn steeds enkel en alleen  ten laste van de klant. 

5.2. De door SERVITO MACHINERY meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de  overeenkomst. In relaties met consumenten is de overeengekomen uitvoeringstermijn niet indicatief. 

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak wordt de indicatieve uitvoeringstermijn bepaald in werkdagen. Daaronder zijn niet begrepen (zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen, alsook de dagen waarop weersomstandigheden of  de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste 4 uur onmogelijk maken of zouden maken). Indien er geen levertermijn werd overeengekomen, dan wordt deze in alle redelijkheid door SERVITO MACHINERY bepaald. 5.3. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, valt uitsluitend ten laste van de klant.  

5.4. De klant verklaart beschikbaar te zijn om de bestelde goederen op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging op elk door SERVITO MACHINERY gespecifieerd moment.  

5.5. Wanneer levering of afhalen door de klant wordt vertraagd door een onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen dan is SERVITO MACHINERY gerechtigd om opslagkosten en andere redelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.  5.6. In geval de klant d.m.v. eigen transport de goederen komt afhalen, stelt SERVITO MACHINERY de goederen ter beschikking in een bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek etc.). De klant is dan verplicht om de bestelde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger  indien de levertermijn korter uitvalt) in ontvangst te nemen. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is SERVITO MACHINERY gerechtigd de stallingskosten aan de klant aan te rekenen. 

5.7. Bestellingen door de klant geplaatst en door SERVITO MACHINERY aanvaard, strekken partijen tot wet en moeten worden nagekomen. Bij wanprestatie is SERVITO MACHINERY gerechtigd de koop-verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder in-morastelling ontbonden  te verklaren ten nadele van de koper die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 35% van de verkoopprijs van de goederen, onverminderd het recht zo hiertoe aanleiding bestaat een hogere vergoeding te vorderen, of anders de  koper tot uitvoering van de overeenkomst te dwingen. 

Artikel 6. Uitvoeringsmodaliteiten 

6.1. SERVITO MACHINERY voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap.  

6.2. SERVITO MACHINERY behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden, in onderaanneming, te laten uitvoeren. 

6.3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en materiaal waarvan SERVITO MACHINERY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SERVITO MACHINERY  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SERVITO MACHINERY zijn verstrekt, heeft SERVITO MACHINERY het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke  tarieven aan de klant in rekening te brengen. In geen geval kan SERVITO MACHINERY in voormelde omstandigheden gehouden zijn tot enigerlei schadeloosstelling aan de klant of derden. 

6.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SERVITO MACHINERY de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd,  alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot)facturen door de klant zijn betaald. 

6.5. Door SERVITO MACHINERY aan de klant verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. 

6.6. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn : zo dient de klant behoudens andersluidend schriftelijk beding en op eigen kosten o.m. : 

– (indien nodig) te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen en andere evt. vereiste attesten, documenten, etc.; 

– de werf veilig en proper, ontruimd en toegankelijk te maken  

– te zorgen voor water, elektriciteit of andere noodzakelijke nutsvoorzieningen; 

– SERVITO MACHINERY te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren-, lawaai- en stofhinder; 

6.7. Indien de toegang tot de locatie wordt geweigerd door de klant, of deze door zijn toedoen of door toedoen van derden waarvoor hij moet instaan wordt belemmerd, worden voorrijkost en werkuren niettegenstaande andersluidende afspraak, door SERVITO MACHINERY in rekening  gebracht. De uitvoeringstermijnen worden volgens de planning en agenda van SERVITO MACHINERY automatisch aangepast zonder enige recht op vergoeding voor de klant of derden. 

Artikel 7. Gebreken 

7.1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven aan SERVITO MACHINERY te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van  deze termijn worden niet door SERVITO MACHINERY aanvaard. Deze klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik zijn genomen/verwerkt. 7.2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen binnen de 8 werkdagen na ontdekking daarvan per aangetekend schrijven en gedetailleerd aan SERVITO MACHINERY te worden gemeld. Eventuele vorderingen uit hoofde van gebreken, dienen, op straffe  van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na de ontdekking. 

7.3. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan de gekochte goederen kan de klant slechts aanspraak maken op het herstel in natura of gelijkwaardige vervanging daarvan door SERVITO MACHINERY en naar haar keuze, met uitsluiting van welke  andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding ook. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. 

7.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt SERVITO MACHINERY niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan SERVITO MACHINERY hiervoor  bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt. 

7.5. Indien SERVITO MACHINERY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de SERVITO MACHINERY slechts aansprakelijk voor de directe schade die de klant geleden heeft en is de aansprakelijkheid van SERVITO MACHINERY alleszins beperkt tot het bedrag dat SERVITO  MACHINERY toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst ex. BTW.  

7.6. Tenzij anders bepaald, verleent SERVITO MACHINERY op grote (niet-stekkerklare) toestellen (vb. vaatwasmachines, combisteamers, fornuizen, dampkappen,…) een waarborg van 10 maanden op arbeidersloon, wisselstukken en verplaatsingen.  Tenzij anders bepaald, verleent SERVITO MACHINERY op kleine (stekkerklare) toestellen een waarborg van 10 maanden op wisselstukken.  

De klant aanvaardt en erkent dat SERVITO MACHINERY de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de leverancier/fabrikant ten aanzien van SERVITO MACHINERY kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.  De waarborg vervalt bij gebruik in ongunstige omstandigheden (bv. in lokalen met hoge vochtigheidsgraad, aanraking met bijtende producten, defecten veroorzaakt door kalk en hogedrukreiniging, gebruik door onbevoegde personen, bij verhuring of lening). De waarborg geldt niet voor  tweedehandsgoederen, lampen, dichtingen, glasbreuk en onderdelen die aan een normale verbruiksslijtage onderhevig zijn.  

7.7. Indien de klant herstellingen of veranderingen aan het geleverde en geplaatste verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de klant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in  acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van het werk heeft gemaakt. 

7.8. SERVITO MACHINERY is niet verantwoordelijk voor watertoevoer of afvoerbuizen na installatie van de geleverde toestellen.  

7.9. SERVITO MACHINERY kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van laattijdige melding van defecten. 

7.10. Herstellingen aan grote (niet-stekkerklare) toestellen die door hun omvang moeilijk verplaatsbaar zijn (vb. vaatwasmachines, combisteamers, fornuizen, dampkappen,…) gebeuren ter plaatse bij de klant. 

Herstellingen aan kleine stekkerklare toestellen gebeuren in het atelier van SERVITO MACHINERY en moeten ook daar aangeboden worden voor herstelling, door de klant. 

Artikel 8. Eigendom en risico 

8.1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie aan SERVITO MACHINERY verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten  en eventuele schadevergoedingen.  

8.2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van SERVITO MACHINERY heeft verlaten. De klant draagt ten allen tijde zorg voor de verkochte  goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de goederen verzekert tegen de gebruikelijke risico’s. 

8.3. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig  wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verwittigt SERVITO MACHINERY onmiddellijk en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de verkochte goederen zou zijn gelegd, alsook verwittigt de klant onmiddellijk en schriftelijk de optredende  gerechtsdeurwaarder van het eigendomsrecht van SERVITO MACHINERY op de beslagen goederen. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1. Aangezien de verbintenis van de klant jegens SERVITO MACHINERY in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk uitgesloten. 

9.2. SERVITO MACHINERY is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk,  verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.  

Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad van SERVITO MACHINERY; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van SERVITO MACHINERY; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde)  staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een  vergunning, licentie of concessie); weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant; … . 

9.3. SERVITO MACHINERY is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen. 

9.4. Indien SERVITO MACHINERY bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan SERVITO MACHINERY het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Artikel 10. Tegemoetkomingen en afstandsverklaring : 

10.1 In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege SERVITO MACHINERY, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van de bepalingen van deze overeenkomst of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen,  houdt geen afstand in van de andere bepalingen. 

Artikel 11. Toepasselijk recht & forumkeuze 

11.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen SERVITO MACHINERY en de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

11.2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde dan wel afdeling Gent, dit naar keuze van SERVITO MACHINERY.